Samenwerking in Amersfoort

Augustus 2017

Al bijna drie jaar komen twee keer per jaar de moderamina (dagelijks bestuur) van de Fonteinkerk, Emmaüskerk, De Bron en De Hoeksteen bij elkaar. We zijn vier kerken die elkaar in onze manier van kerkzijn goed kunnen vinden. Deze vier kerken vormen samen een 'kwartet'.

Samenwerking tussen predikanten en gemeenten
De afgelopen jaren is er meer samenwerking ontstaan tussen deze kerken. Zo wisselen de predikanten regelmatig met elkaar kennis en vaardigheden uit en wordt er sinds dit jaar ook één keer per jaar met alle 'kwartetkerken' geruild van kansel. De samenwerking komt heel concreet ook tot uitdrukking doordat drie van de vier college's (Wim Verschoor van de Fonteinkerk en Rein van der Zwan en Berend Borger van De Bron) samen de predikantsvacature in gaan vullen van de Emmaüskerk. Door goed elkaars talenten te benutten in de samenwerking kunnen we samen onze sterke punten daar inzetten. Omdat De Hoeksteen al werktijd ('formatie' heet dat) ingeleverd had - ds. Marieke werkt voor 80% (heeft 0,8 fte) als onze dominee - en dus niet direct tijd over had om elders in te zetten, doet onze eigen predikante niet actief mee in de Emmaüsgemeente. Maar doordat ze met de andere collega's wel vaak kennis en vaardigheden uitwisselt, zal ook zij bij de gang van zaken in de Emmaüskerk betrokken blijven. Dat is dus meer op afstand dan de andere drie collega's.

Activiteiten (voorheen: In de Kring)
In het seizoen 2017-2018 zal die samenwerking nog verder vorm krijgen. We merken dat we elkaar kunnen versterken en samen meer kunnen bereiken dan elk apart. Daarom gaan we in dit seizoen de activiteiten (voorheen: kringenwerk) gezamenlijk uitvoeren en promoten.Voor het seizoen 2018-2019 treft u hier binnenkort nadere informatie aan.

Een kleine verandering is dat we daardoor niet meer met een vaste bijdrage per kring werken (elke kerk had z'n eigen betaalsysteem daarvoor) maar met een vrijwillige bijdrage na afloop van de meeste kringen. Die bijdrage is dan voor de kerk waar de kring plaatsvond, om de kosten van de koffie e.d. te dekken.

Kerkdiensten
De samenwerking binnen het kwartet van vier kerken heeft ons ook kritisch doen kijken naar mogelijkheden om met de beperktere formatie die we hebben te zoeken naar mogelijkheden om zo goed mogelijk tijd en mogelijkheden van mensen (vrijwillig en betaald) in te zetten.
Daarom gaan we komend jaar kijken of we een aantal diensten weer samen kunnen doen met De Bron. Het gaat om diensten op momenten dat er meerdere diensten op één dag of in een korte periode zijn en dit een relatief grote belasting voor de voorganger is en er bovendien een relatief kleine groep mensen naar de kerk komt. Concreet gaat het dit seizoen om de ochtenddienst van zondag 24 december en de octhend- en avonddienst op zondag 31 december.
In de Stille Week herhalen we de samenwerking op maandag, dinsdag en woensdag zoals vorig jaar met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Vrijgemaakte Kerk De Lichtkring. De diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag vieren we samen met De Bron. Bij deze gezamenlijke diensten wisselen we steeds van kerkgebouw en voorganger. Wanneer de dienst in De Bron is, komt de voorganger uit De Hoeksteen, en andersom. Nadat de diensten geweest zijn, evalueren we om te kijken of we dit volgend jaar weer gezamenlijk zullen doen.
De bedoeling is om experimenteel ook te kijken of we een aantal diensten in de zomervakantie 2018 samen zouden kunnen doen, maar daar zijn we nog over in overleg. De oecumenische diensten met de Rooms-Katholieke parochie vallen buiten deze opzet en gaan ook gewoon door.

Meerwaarde
We zien deze samenwerking als meerwaarde: we geven zo gestalte aan het idee van Christus, dat in zijn kerk geen west of oost, geen zuid of noord is, maar dat we één zijn in Zijn naam. Ook in de stad Amersfoort. Elk met onze eigenheid, maar samen levend, vierend en hopend in geloof in God!

Namens de kerkenraad,
Henk Schenk, voorzitter.